Валентина Фиданова


Валентина Фиданова има над 20 годишен опит в сектора опазване на природата и околната среда, изготвяне и управление на програми и проекти, финансирани от ЕС и други международни донори. Над 10 години е в УС и работи в една от най-големите и активни природозащитни НПО в България  „Зелени Балкани“. В момента е независим експерт и консултант по темите опазване на природата, прилагане на европейското природозащитно законодателство, Натура 2000 и ЗТ, ОВОС, ЕО и ОС, европейски програми.

Завършила е МГ „Гео Милев“ в Стара Загора. Притежава магистърска степен по биология и публична администрация. Валентина е ръководила екипи за: изготвяне на Доклад за оценка за съвместимост на преносен газопровод „Южен поток“ с предмета и целите на опазване на Натура 2000 зоните, планове за управление на защитени територии, проучване на биологичното разнообразие, проекти за НАТО и др. Участвала е в различни природозащитни кампании, проекти за консервация на влажните зони в района на р. Дунав и Черноморското крайбрежие, обявяване на нови защитени територии, проекти за борба с бракониерството и нарушенията в горите и др. 

Валентина вярва, че природното наследство на България е актив и национално богатство, което трябва да бъде запазено за следващите поколения, както и че само запазената природата може да бъде предпоставка за устойчиво икономическо развитие.

Валентина Фиданова ще работи в следващия парламент за: 

  • Спиране загубата на биоразнообразие, опазване на природата и околната среда;
  • Зелени градове и устойчив туризъм;
  • Гражданско образование за опазване на околна среда и природата;

Линкове към социалните мрежи:

Facebook