Стоян Йотов

Стоян Йотов е външен консултант на Европейската Комисия, за която работи като независим монитор на българските проекти по финансовия инструмент LIFE на Европейския Съюз. Зад гърба си има 30-годишен (без прекъсвания) опит като доброволец, експерт, изследовател, консултант, обучител, координатор и ръководител на десетки проекти в сферата на околната среда, включително в секторите биоразнообразие, защитени територии, гори, НАТУРА 2000, устойчиво развитие, климатични промени и др. Той е съучредител на „Зелените“ и дългогодишен член на ръководните органи на партията, понастоящем член на Националния съвет на „Зелено движение“.

Завършил е висше образование по биология, с магистърска степен по специалността „Екология и опазване на природната среда“ на Биологическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ през 1993 г. Придобил е и магистърска степен по Environmental Sciences & Policy, MSc, завършена в Central European University Budapest през 1998 г. с диплома, издадена от University of Manchester, UK. Преминал е също така през редица допълнителни специализации и притежава множество сертификати от обучения и проекти в широката сфера на екологията.

Стоян вярва, че опазването на околната среда е ключов политически приоритет и то не просто необходим за всяко демократично общество, а надвишаващ всички останали приоритети. За да постигнем тази цел, Стоян винаги е работил и ще продължава да работи за реализиране на политики за кардинално усъвършенстване и привеждане в действие на екологичното законодателство, за отстраняване на политическия и икономическия натиск върху медиите при отразяване на екологичните и природозащитните проблеми, за гарантиране на участието на гражданите при вземане на решения касаещи околната среда, а сега вече и за налагане на задълженията, произтичащи от Зелената Сделка на ЕС във всички икономически и социални сфери в България.

Стоян е роден през 1968 г. в София, израснал е и живее в столичния град. . Никога не си е помислял за емиграция, дори и в най-трудните години на прехода, защото е убеден, че човек е най-щастлив, най-полезен и с най-големи шансове за реализация само в собствената си държава. Живял е за една година и в Будапеща заради второто си висше образование. Пътува често във и извън Европейския съюз във връзка със служебните си задължения.

“За опазването на природата часът е дванайсет без една минута. Остава ни много малко време да я спасим или да я загубим завинаги”

Стоян Йотов не използва социални мрежи, но това не му пречи да има контакти, познанства и приятелства с хиляди хора. Всички тях познава лично и реално, а не задочно и виртуално. 🙂