Средствата на ЕС трябва да насърчат устойчивото развитие

На 6 юни в сградата на ЕП в Брюксел се проведе конференция на тема „Кохезионната политика и новата многогодишна финансова рамка на ЕС“. По покана на европейския депутат Бронис Ропе международният координатор на Зелените Зарица Георгиева участва с презентация за перспективата на страните от Източна и Централна Европа.

“Нека не забравяме, че разпределението на финансовите средства е преди всичко инвестиция в хората на Европа, а политиките за сближаване са насочени към осигуряване на просперитет и високо качество на живот на всички европейски граждани и устойчиво развитие на регионите!”, подчерта Зарица Георгиева, като призова финансовите инструменти на ЕС да не бъдат използвани като наказание за хората от Източна Европа заради действията на отделни правителства. Този подход е некоректен, особено с оглед на факта, че самата Европейска комисия търпи провал в ролята си на пазител на договорите във взаимоотношенията си със същите тези правителства. Тесни политически интереси, благоприятстващи определени проекти, често заместват справедливия и отворен процес на планиране и вземане на решения и така предопределят липсата на ефективност и реални дългосрочни резултати. В редица случаи се планират и защитават проекти, които биха имали отрицателно въздействие върху околната среда или обществото, а често дори са икономически ненужни и некоректно обосновани, без оглед на по-ефективни алтернативи или устойчиви варианти за изпълнение.

Като илюстрация Зарица Георгиева се спря подробно на случая с автомагистрала „Кресна“, при който ЕК не е гарантирала изпълнението на проекта съгласно основни изисквания и стандарти на ЕС. Комисията е допуснала неприлагане на Директивите за местообитанията и за ОВОС, с което позволява влошаване на целостта и защитените видове от Натура 2000. „С парите за една магистрала те сега ще строят половин“, цитира тя коментара на Тома Белев.

Като друг пример посочи и завода за горене на отпадъци в ТЕЦ „София“: “Десетилетия наред се цели стартиране на неефективен и старомоден проект, в разрез с препоръките на ЕК за управление на ресурсите за постигане на кръгова икономика.” В много от новите държави-членки Директивата за ОВОС е инструмент, който при съответно прилагане би спомогнал за избягването на много конфликти и гарантирал балансираното зачитане на обществените потребности. Зарица Георгиева посочи също, че спешно е необходима политическа воля както на национално, така и на европейско равнище за повишаване на стандартите за прилагането на директивата, за да се гарантира, че средствата на ЕС ще носят ползи, а не вреди. Призова Европейския парламент да използва инструментите си за контрол върху Комисията за подобряване на управлението на фондовете, за ограничаване и делегитимиране на лошото политическо управление: изместване на акцента на регулаторната рамка и ролята на Комисията към оптимизиране на контрола, с повече текущо участие и подпомагане. Нужна е по-голяма гъвкавост и маневреност, с по-малък нормативен детайл, но с по-висока ефективност, както и правна осигуреност по отношение на одита при разпределянето, отчитането и контрола на европейските средства.

Зарица Георгиева призова да се спре порочната практика на твърде късно извършване на екологичните оценките: извършване от самите инвеститори вместо от независими експерти; без оглед на алтернативите; с лошо организирани обществени консултации; при факт на вече взети политически решения и предприети действия.

Средствата на ЕС имат потенциала да насърчат устойчивото развитие, като правилата и приоритетите се определят както в Брюксел, така и в национални и регионални столици, с гарантирана възможност за активно и децентрализирано участие в процесите от страна на местните общности. Новата дългосрочна финансова рамка трябва да се разглежда като шанс да се засили вярата на хората в обединена Европа – чрез превръщането на европейските фондове в инструмент за насърчаване на демократичното вземане на решения. За страните от Източна и Централна Европа това е и уникална възможност да се насочат икономиките им по устойчив път и да се създадат реални подобрения в качеството на живот на хората. Политиката на сближаване трябва да остане общоевропейска цел, като я реформираме и превърнем в по-силен и фокусиран върху нуждите на гражданите на ЕС двигател за развитие и просперитет чрез преобразуващи и устойчиви проекти. Това е единственият адекватен отговор за бъдещето на ЕС.