Подписка за опазване на горите в България като природен, културен и туристически ресурс

Зелените и СД „Балкани“ започнахме събирането на подписка за опазване на горите в България като природен, културен и туристически ресурс.

Настояваме да се предприемат незабавно следните стъпки, с които да се гарантира опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси:

  1. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко горско или ловно стопанство да запази минимум 10% от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички неизсечени към момента вековни гори. Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани.
  2. Да се забрани износа на необработена дървесина от държавните гори.
  3. В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи. В Природен парк „Рилски манастир“ да се забрани стопанско ползване на гората, така както е в Национален парк „Рила“. Да се спрат „санитарните сечи” – освен съгласуваните от експертния съвет на ИАГ с участие на представители на природозащитни НПО.
  4. МОСВ да издаде заповед – режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 да станат задължителни веднага за всички гори от мрежата.
  5. ИАГ да стане независима структура от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), за да може контролът на сечите да е независим от ползването.
  6. До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности.
  7. Да се възстановят всички горски контролни пунктове по пътищата и мобилните екипи за контрол на незаконни сечи. Глобите да се връщат в контролния орган.

За период от една седмица вече имаме събрани над 5 хил. подписа.

Вие също можете да подкрепите подписката, като изтеглите тази бланка, съберете подписи от свои близки и познати и ни я изпратите по указания в нея начин.

Срокът за подкрепа на подписката е 15 септември, след което ще бъде внесена в Министерство на Земеделието и храните.

DSCF4127