Намеренията за добив на газ в Добруджа са в разрез с нормативната база и разума

Газът има алтернативи. Водата и храната – не.

Позиция на ПП „Зелените“

Зелените изпратихме негативно експертно становище до ресорните институции в рамките на обявената процедура по обществено обсъждане на концесионно намерение за добив на газ в блок „Добрич“ на „Рускгеоком БГ“ ЕАД. От доклада за оценка на въздействието върху околната среда и работната програма, представени от концесионера, се пораждат основателни съмнения, че фирмата възнамерява да извършва дейности с използване на неконвенционални методи и за добив на неконвенционални въглеводороди, което е в нарушение на приетата забрана от 41-ото Народно събрание през 2012 г., разработена с участието на представители на Зелените. Геоложката обстановка, броят на проектосондажите и предоставената информация за газосъдържащите пластове ни води към тези заключения.

Приемаме за недопустимо да бъдат противопоставяни здравето и животът на местното население с евентуални ползи за диверсификацията на доставките на газ. Освен че не може да бъде гарантирана ниска цена от евентуален газодобив, няма гаранция и за обеми на продукцията, но при всички положения те няма как да бъдат значителни. Истинска диверсификация и конкурентни цени могат да бъдат постигнати единствено при свързване на газопреносната мрежа на България с тези на съседни нам страни, особено с Гърция, Румъния и Турция. Десетилетното забавяне на този процес е отговорност на правиетелствата на прехода, които основателно могат да бъдат обвинени в нарушаване на националните интереси и престъпно бездействие.

Хидрогеоложката остановка на Добруджа е изключителна, тъй като той не разполага с повърхностни води и единственият източник е подпочвения артезиански басейн Малм Валанж, който е еднороден и непрекъснат за целия район. От този басейн се напоява „житницата“ на България и той служи за питейни и битови нужди на около 1 милион  граждани в Североизточна България и около половин милион в Югоизточна Румъния. Евентуално замърсяване с химикали, деривати и газове от сондажна дейност може да замърси целия артезиански басейн и да доведе до криза с питейната вода, създавайки пряка опасност за здравето на хората..

Разгърнатата площ на концесията, предвижда десетки сондажи, които изискват допълнителни площи за инстраструктура за пътища, паркинги, газопроводи, резервоари за отработените води. Тези площи ще са за сметка на земеделска земя, част от която не може да бъде възстановена като такава след приключване на добива. Увеличеният трафик и дейнсотта на инсталациите ще доведе до шумово замърсяване, трудови злополуки и нарастване на катастрофите по пътищата, заедно с амортизация на пътната мрежа, включително в населени места. Развитието на добивен отрасъл ще е пречка за развитието на други отрасли на икономиката, особено в частта земеделие, туризъм и отрасли, които са зависими от чиста вода и естествен пейзаж.

Следва да отблежим, че добива на още изкопаеми горива ни отдалечава от целите за преход към по-чиста, възобновяема енергия, която не само да гарантира поставените цели за овладяване на климатичните промени, но и да гарантира на местните общности повече енергийна независимост, правото да решават как и какво да потребяват и харч. Ние отказваме да приемем газа като решение или необходимост в качеството му на преходно гориво между конвенционалната енергетика и тази на възобновяеми енергийни източници. Възобновяемата енергия ще доминира още през следващте две десетилетия на национално, европейско и глобално ниво, носейки повече свобода на потребитлите. Газификацията е монопол, повтарящ модела на топлофикациите. Не бива да допускаме още една подобна схема. Едва 2-3% от българските домакинства са газифицирани и за България и е по-добре останалите да не бъдат поставяне в монополна зависимост, а стимулирани към директен преход чрез осигуряване на енергийна независимост на локално ниво, чрез принципите на либерализиран енергиен пазар, децентрализирана система, разчетена с растежа на възобновяеими източници..

Подкрепяме провеждането на местен референдум в Генерал Тошево. Нека местната общност сама да реши дали желае да приеме негативните ефекти и зависимостите от добива на газ, или да поеме по пътя на иновативното алтернативно развитие, включително производство на биогаз от остатъци и отпадъци от селското стопанство, бита и хранително-вкусовата промишленост. Подкрепяме местните инициативни комитети, които се самоорганизираха за граждански действия. Вярваме, че местните общности, които са пряко застрашени от тесни инвестиционни интeреси, трябва да имат думата и избора.