До 2040 година цялата електроенергия в България трябва да е възобновяема

АКЦЕНТИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНИТЕ“

Енергийната независимост, достъпност и възобновяемост са трите стълба на стратегията за развитие на енергийния сектор, приета от партия „Зелените“ и оповестена на пресконференция днес. Съгласно одобрения документ, България може да бъде изцяло невъглеродна икономика до 2050 година, като производството на електроенергия от ВЕИ да достигне 100% десет години по-рано през 2040.

Вярваме, че страната ни разполага с нужните за това природни ресурси и е идеално разположена да развива стратегически партньорства, без те да ограничават устойчивостта на енергийната ни система“, заяви съпредседателят на Зелените Владислав Панев. В ера на нови технологични решения и при изобилие от алтернативни енергийни източници, достъпни и на територията на нашата страна, липсата на активна политика за максимално оползотворяване на тези ресурси граничи с безстопанственост. Заблудата, че мощностите генериращи електроенергия от замърсяващи, но широкодостъпни и налични в България конвенционални енергийни източници е най-икономичното решение, е също така престъпно бездействие. Предложението на „Зелените“ цели да измени посоката на настоящата държавна стратегия за енергетика, като в краткосрочен план даде приоритет на възможносттите за ограничаване на зависимостта ни от един доставчик на енергийни ресурси чрез развиването на взаимноизгодни отношения с регионалните ни партньори.

Свързаността на системите чрез развитието на регионален пазар и активно участие в планирането на енергийни политики, проекти и мерки, могат да намалят нуждата от скъпата поддръжка на студен резерв, като по този начин сведат до минимум сегашните корупционни практики. Такъв подход означава позитивна взаимна зависимост на държавите от региона, което намалява значително рисковете да ни влияе един голям играч, което в момента поражда геополитически и корупционни зависимости“, се казва в стратегията на „Зелените“.

Програмата за енергийна ефективност в енергийния, но и в свързани индустриални сектори с лесно измерими показатели за успех е най-краткият път до ограничаването на вноса на енергийни суровини и трайното намаляване на енергийната консумация. Тук “Зелените“ включват намаляването на загубите по преносните мрежи и насърчаване на мерки с най-голяма ефективност в дългосрочен план, а не ефектни, но краткосрочни решения. А също така и подпомагане на гражданите да извършват дългосрочни и обстойни промени на жилищата си след доказване на ползата от направените инвестиции, измерена от по-ниски разходи и увеличаване на пазарната стойност на имотите им, и насърчаване на енергийно ефективни решения за отопление и транспорт.


Промяната на енергийната система ще доведе до по-високо качество на живот за общностите, зависими от най-срещаните у нас източници на топлина и светлина – дърва за огрев и въглища. Достъпност означава ограничаване на разходите на всяко българско домакинство, заделени за енергийни нужди, но не чрез регулирани цени, а с цени, определени от реално взаимодействие на пазарен принцип между повече локални, възобновяеми и умни енергийни системи, участващи ефективно в свободни пазари. Наличието на определена от пазара цена ще изведе реалната стойност на електроенергията и ще бъде ценови сигнал за допълнителни инвестиции в енергийна ефективност на българските домакинства. За да бъде припозната дългосрочната икономическа и екологична полза от енергийна система, захранена на 100% от възобновяеми източници чрез принципите на свободния пазар, независим регулатор трябва да изчисли негативните, но досега неоценени ефекти върху околната среда, риска от екологични катастрофи и качеството на живот, които да бъдат добавени под формата на такса към операционните разходи на всяка генерация, използваща конвенционални източници на енергия.

Енергийните потребители трябва да имат достъп да избират компаниите, захранващи домовете им с енергия днес със собствено производство.

Помощите за „енергийно бедните“ трябва да бъдат предефинирани, като се изключат помощите в натура, които трябва да се заменят със социални тарифи само за най-уязвимите домакинства и преки финансови помощи за мерки, подобряващи енергийната ефективност на тези домакинства с цел трайното им и постепенно излизане от групата на социално уязвими потребители.

Бъдещата глобална енергийна система е възобновяема, умна, свързана, развита локална и дигитална. България не може да си позволи да игнорира световните тенденции и нужди. При неизчерпаем природен ресурс (слънце, вятър, вода, геотермална енергия, биогаз) и доказал се като водещ дигитален бранш, страната ни разполага с всичко необходимо да прилага много новаторски практики. Развитието на подобна енергийна система предлага на България възможност да развие конкурентна в световен мащаб индустрия.

Целта на Зелените е до 2050 година цялата потребявана енергия в България (вкл. за отопление и транспорт) да бъде възобновяема. Нужна предпоставка за това е премахването на всички субсидии и помощи за всички видове енергия и създаване на свободен пазар в регионален мащаб. Също така според партията е нужно и:

  • Инвестиции в развитието и модернизирането на ВЕЦ и приспособяването им към най-съвременните практики по осигуряването на биоразнобразието, ограничавайки негативните ефекти от тяхната дейност върху околоната среда.

  • Бързо и безпроблемно включване към енергийната система на граждани-производители, с цел да се стимулира автономното производство и потребление на възобновяема енергия. Нови стандарти за съществуващи и новопланирани сгради с оглед повишаване на енергийната им ефективност и приближаването им към целта за сгради с пасивно енергийно потребление. Необходима е промяна в ЗУТ, която да предложи възможност за избор на гражданите и обекти с напълно автономни енергийни системи да получават разрешение за ползване без задължително изискуемият договор с електоразпредределително дружество.

  • Държавни гаранции за инвестиции в умни енергийни системи и възобновяеми източници с цел да бъдат намалени разходите и цените по кредити за малки и големи проекти.

  • Електрификация на енергийната консумация като залог за трайното преминаване към изцяло възобновяеми енергийни източници.

Изграждане на нови проекти като АЕЦ Белене, които обвързват държавата ни със скъпи дългосрочни договори, е немислимо, тъй като не само ще бъде непосилно за потребителите на енергия, но и ще увеличи геополитическата ни зависимост за десетилетия напред.