Зелено движение расте!

Зелено движение не получаваме държавна субсидия за своята дейност. Финансираме се единствено от членски внос и дарения на наши членове и симпатизанти.

Работата на доброволци и симпатизанти винаги е в пъти по-ползотворна ако бъде подкрепяна професионално. Това и нашата цел – да изградим организация, която с умножава усилията на много от нас. Затова имаме нужда и сме благодарни на всеки, който реши да ни подкрепи финансово.

Средства са ни нужни най-вече за следните приоритетни цели:

  • професионални сътрудници, които да ни помогнат нашите идеи и усилия да има по-голям ефект
  • провеждане на местни и национални кампании – медийна работа, отпечатване на материали, срещи по места
  • предизборни кампании

Можете да изберете кой тип от разходите искате да покрие вашето дарение.

Дарителска сметка

BG68PRCB92301026238121

Титуляр на сметката е ПП Зелено Движение.

При превод по банков път посочвайте вашето ЕГН в полето за основание на превода, освен ако не сте редовен член и ни държите в течение с промените в контактната си информация – в този случай и трите Ви имена ще са достатъчни. Тази информация се изисква по закон от Сметната плата. Ако не разполагаме с нея, няма да можем да използваме вашето дарение.

Aко общият размер на дарението ви като физическо лице надхвърля размера на минималната работна заплата (460 лв.), попълнете и ни изпратете сканирана декларация за произхода на дарените средства на имейл: info@zelenite.bg и оригиналът задължително трябва да бъде изпратен по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, ет. 2.

Тази информация ни е необходима, за да спазим изискванията на Сметната палата за публичността на дарителите, както и на Закона за политическите партии, според който партиите не могат да получават анонимни дарения. Ако не ни изпратите тази информация, няма да можем да използваме направеното дарение.

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Политическите партии не могат да получават:
1. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) анонимни дарения под каквато и да е форма; (ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135501352)

Международни дарения през PayPal (в Eвро)

Personal Info

Donation Total: €20.00